אינדקס חברי איגוד
הצטרפו לאיגוד פנימי
לוח ארועים

תקנון האיגוד - איגוד תעשיות החדשנות ועתירות הידע

 

איגוד תעשיות החדשנות ועתירות הידע:

 

תקנון האיגוד

 

שם האיגוד:

בעברית: איגוד תעשיות החדשנות ועתירות הידע.
באנגלית: Israel Hige Tech & Innovasion Industries Association 

 

כתובת האיגוד:

רח' המרד 29 ת"א 68125.

 

יעוד ומשימות האיגוד:

יעוד: להוות גוף יציג ומוסמך של תעשיות האלקטרוניקה התוכנה והמידע החברות באיגוד בכל אותם תחומים שבהם

המכנה המשותף והמוסכם מראש מצדיק פעולה על גופים חיצוניים ועל החברות עצמן.

 

משימות קבועות:

       1)  להיות גוף בעל מנוף ציבורי וכלכלי ולהשפיע על גיבוש מדיניות, חקיקה, תקנות והחלטות של מוסדות השלטון

            וגופים סטטוטוריים אחרים, כדי שיתחשבו בצרכים הבסיסיים המשותפים של חברי האיגוד בצורה שבהם היעדים

            הלאומיים המוצהרים יוגשמו.

       2)  לפעול במסגרת האיגוד להמרצת שיתוף פעולה מנהלתי, חרושתי ופיננסי כדי ליצור מנוף בעל משקל על גורמי

            חוץ מחד ולהוריד עלויות מאידך.

       3)  לפעול במסגרת האיגוד ועם גורמי חוץ לקידום היצוא והגדלת רווחיותו.

       4)  לפעול להגדלה וביסוס תשתית המו"פ בתעשיות האלקטרוניקה והמידע בארץ.

       5)  לפעול עם התאחדות התעשיינים כדי שחברי האיגוד ייוצגו כראוי.

       6)  ליצור ולקיים שיתוף פעולה עם ארגונים בעלי יעוד דומה בחו"ל ובארץ.

       7)  לפעול ליצירת תדמית נאותה של התעשיות החברות בציבור בארץ ובחו"ל.

       8)  לפעול במסגרת האיגוד ומחוץ לאיגוד להכשרת כ"א מתאים בהווה ובעתיד.

       9)  לאסוף, לעבד ולהפיץ מידע משמעותי הנשאב מתוך האיגוד לכל חברי האיגוד.

     10)  לאסוף, לעבד ולהפיץ מידע משמעותי הנשאב ממקורות חוץ לשימוש חברי האיגוד.

     11)  לפעול ליצירת שוק מקומי לאותם מוצרים שהם תחליפי יבוא כדאיים ולאותם מוצרים שיצואם אינו מתאפשר אלא

           לאחר בחינתם אצל צרכנים מקומיים.

     

סמכויות העמותה ודרכי פעולתה:

לשם מילוי משימותיו היסודיות והשוטפות יהיה האיגוד רשאי: 

 • ליצור מגע ולקיים קשרים עם ממשלות, גופים או אישים שימצא לנכון, ולייצג את חבריו בפניהם.
 • ליזום, לארגן, לממן נכסים , הרצאות , תערוכות, מחקרים, תחרויות ולהוציא פרסומים קבועים או חד פעמיים.
 • לקבל ולתת מענקים , הלוואות, תרומות, מילגות או השתתפויות, להקים ולנהל קרנות, לגבות דמי חבר, דמי השתתפות, ותשלומים אחרים ולגייס תמיכה כספית מכל סוג שהוא.
 • לתקשר בחוזים, הסכמים והתחייבויות אחרות, לעשות כל פעולות כספיות שתהיינה דרושות, לקבל ולתת הלוואות,
 • בטחונות, ערבויות, ושעבודים מכל סוג שהוא.
 • להחזיק, לרכוש ולמכור, להשכיר ולשכור, לקבל ולהעביר בכל דרך אחרת נכסי דלא ניידי, נכסי דניידי, כספים וזכויות
 • הנאה אחרות מכל סוג שהוא.
 • בדרך כלל לעשות כל דבר נחוץ ומועיל לשם השגת מטרות האיגוד וקידומן. 

האיגוד הוא אישיות משפטית – עמותה שלא לצורך רווח.

הכנסות האיגוד לא תחולקנה בין החברים בכל צורה שהיא אלא תשמשנה אך ורק לביצוע פעולות להגשמת יעודו

ומשימותיו.

 

מבנה ארגוני:

לאיגוד תהיה אסיפה כללית, נשיאות, ועדת ביקורת, מנכ"ל וועדות וצוותי עבודה שיקבעו ממקרה למקרה ע"י הנשיאות

בהתאם לצרכים.

 

 אסיפה כללית:

 • האסיפה הכללית תהיה מורכבת מנציגי כל חברי האיגוד בדרג מנכ"לים או מי שהוסמך על ידם.
 • אסיפה כללית תהיה רגילה או יוצאת מן הכלל.
 • אסיפה כללית רגילה תכונס לפחות אחת לשנה ע"י יו"ר הנשיאות.

אסיפה כללית רגילה תדון ותחליט בעניינים כדלקמן:

 •  דין וחשבון הנשיאות.
 •  בחירת חברי נשיאות אחת לשנתיים.
 •  אישור תקציב.
 •  אישור מדיניות ופעולות האיגוד.
 • שונות.

יו"ר הנשיאות יהיה רשאי לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל בהתאם לצורך לשם דיון בעניינים מסוימים שלמענם תכונס

 

אסיפה כזו:

יו"ר הנשיאות יכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת או הגוף המבקר או של עשירית

מכלל חברי העמותה.

 

הזמנות לאסיפה כללית רגילה תשלחנה לפחות 15 יום לפני מועד קיומה בעוד שההזמנות לאסיפה כללית יוצאת מן הכלל שלחנה לפחות 7 ימים לפני מועד קיומה. בהזמנות לאסיפה יפורט סדר יומה של האסיפה.

 

המנין החוקי לתחילת אסיפה כללית יהיה מחצית ממספר החברים מן המנין של האיגוד באותו מועד.

 

אם לא נוכח מנין חוקי של חברים בשעה היעודה תתקיים האסיפה בכל מספר חברים שהוא לאחר דחיה של חצי שעה,

והאסיפה תהיה חוקית לכל דבר.

אלא אם יוחלט אחרת בהצבעה באותה אסיפה, יכהן יו"ר הנשיאות כיו"ר האסיפה הכללית ובהעדרו תבחר האסיפה יו"ר אחר מקרב חברי הנשיאות.

 

לכל חבר מן המנין יהיה קול אחד, ופרט אם נאמר אחרת בתקנות אלו, תתקבלנה החלטות באסיפה הכללית ברוב

קולות של החברים הנבחרים מן המנין הנוכחים באותה אסיפה.


לחברים נספחים לא תהיה זכות הצבעה.

 

כאשר נחלקים הקולות באסיפה כללית שווה בשווה, יהיה ליו"ר האסיפה קול נוסף מכריע.

לכל אסיפה כללית יוצא פרוטוקול עליו יחתום יו"ר האסיפה וחבר נשיאות.

"אסיפת נציגים"

האסיפה הכללית הרגילה רשאית להסמיך "אסיפת נציגים" שתמלא את תפקיד האסיפה הכללית בין שתי אסיפות רגילות.

אסיפת הנציגים לא תהיה רשאית לשנות את תקנון העמותה ולקיים בחירות לנשיאות העמותה וליו"ר הנשיאות.

אסיפת הנציגים יהיו  21 חברי העמותה שיכללו את 11 חברי הנשיאות ועוד 10 חברים נוספים שתבחר האסיפה .

בחירת הנציגים תעשה אחת לשנתיים במקביל לבחירות לנשיאות וליו"ר הנשיאות.

בין  10 החברים הנוספים תובטח נציגות של  4 חברים לפחות מכל אחת משתי קבוצות הגודל הבאות:

 

• מפעלים קטנים – בהם מספר העובדים אינו עולה על 150.


•  מפעלים גדולים – בהם מספר העובדים עולה על 150.

 

10 המועמדים שיקבלו את מספר הקולות הגדול ביותר (אחרי  11 חברי הנשיאות), ולא יותר מ-  6 מועמדים מכל

 • אחת משתי קבוצות הגודל (מפעלים קטנים ומפעלים גדולים) יהיו חברים באסיפת הנציגים.
 • קיבלו שנים או יותר חברים את אותו מספר קולות ורק חלקם יכול להכלל באסיפת הנציגים, תיערך ביניהם הגרלה 
 • והזוכה/ים יהיו חברי אסיפת הנציגים.
 • אסיפת הנציגים תזומן ע"י יו"ר נשיאות האיגוד.
 • המנין החוקי לתחילת אסיפת נציגים יהיה 10.
 • אם לא נוכח מנין חוקי של חברים בשעה היעודה תתקיים האסיפה בכל מספר חברים שהוא לאחר דחיה של חצי
 • שעה והאסיפה תהיה חוקית לכל דבר.
 • אלא אם יוחלט אחרת בהצבעה באותה אסיפה , יכהן יו"ר הנשיאות כיו"ר האסיפה.
 • לכל חבר יהיה קול אחד, ופרט אם נאמר אחרת בתקנות אלו, תתקבלנה ההחלטות באסיפת נציגים ברב קולות
 • החברים הנוכחים באסיפה.
 • כאשר נחלקים הקולות באסיפת נציגים שווה בשווה, יהיה ליו"ר האסיפה קול נוסף מכריע.
 • לכל אסיפת נציגים יוצא פרוטוקול עליו יחתום יו"ר האסיפה וחבר נוסף.

נשיאות:

הנשיאות תנהל את כל פעולות האיגוד וענייניו בין אסיפה כללית רגילה לשניה.

הנשיאות תהיה מורכבת מיו"ר ו-  10 חברים שיבחרו ע"י האסיפה הכללית והנשיאות מבין נציגי החברים מן המנין,

לתקופה של שנתיים. הבחירות לנשיאות תהיינה חשאיות.


בין חברי הנשיאות תובטח נציגות של  3חברים לפחות מכל אחת משתי קבוצות הגודל הבאות:


* מפעלים קטנים – בהם מספר העובדים אינו עולה על 150 .
* מפעלים גדולים – בהם מספר העובדים עולה על 150 .


8 המועמדים שיקבלו את מספר הקולות הגדול ביותר, ולא יותר מ- 5 מועמדים מכל אחת משתי קבוצות הגודל

(מפעלים קטנים ומפעלים גדולים) יהיו חברי הנשיאות.

קיבלו שנים או יותר חברים את אותו מספר קולות ורק  חלקם יכול להיכלל בנשיאות האיגוד, תיערך ביניהם הגרלה

והזוכה/ ים יהיו חברי הנשיאות.

בהצבעה נוספת של האסיפה יבחר היו"ר מבין  8 חברי הנשיאות שנבחרו.

קיבלו שנים או יותר חברים את אותו מספר קולות תועבר ההחלטה לבחירת היו"ר לנשיאות האיגוד.

 

עוד 3 חברי נשיאות יבחרו ע"י הנשיאות עצמה.

 

 • לא יבחר אדם כחבר נשיאות ברציפות ליותר מ- 3 תקופות כהונה.
 • כיוצא מהכלל יש לאפשר ליו"ר נשיאות מכהן ששימש בתפקיד זה קדנציה אחת ויכול להיבחר לקדנציה נוספת כיו"ר
 • להיבחר לנשיאות לקדנציה רביעית.
 • באם לא יבחר לקדנציה שניה כיו"ר הנשיאות לא ישמש גם כחבר הנשיאות.
 • לא יבחר אדם כיו"ר הנשיאות ברציפות יותר מ- 2 תקופות כהונה.
 • באם אחד מחברי הנשיאות הפסיק לייצג מפעל החבר באיגוד או התפטר הוא יפסיק לכהן בנשיאות ובמקומו יכנס
 • לנשיאות החבר שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר בדירוג בבחירות האחרונות לנשיאות ובכפוף לעקרון אבטחת
 • הנציגות לקבוצות הגודל כנאמר בסעיף 4 דלעיל.
 • אם עזב או התפטר יו"ר הנשיאות, יחליפו כיו"ר חבר הנשיאות שקבל את מספר הקולות הרב ביותר בדירוג בבחירות
 • האחרונות ליו"ר הנשיאות.
 • חבר נשיאות שלא ישתתף ב- 3 דיוני נשיאות רצופים יראוהו כאילו התפטר מחברותו בנשיאות.
 • הנשיאות תנהל את עניני האיגוד, תבצע את החלטות האסיפות הכלליות ותהיה רשאית להשתמש בכל סמכויות האיגוד
 • לשם מילוי תפקידיה וזאת בין בעצמה או ע"י האצלת סמכויות לכל מי שתמצא לנכון מידי פעם בפעם.
 • ישיבות הנשיאות תכונסנה ע"י יו"ר הנשיאות ובהעדר היו"ר יהיו שני חברי נשיאות רשאים לכנס ישיבות הנשיאות    
 • באמצעות המנכ"ל.

המנין החוקי לקיום ישיבת נשיאות יהיו 4 חברי נשיאות, בהיעדר יו"ר הנשיאות תבחר הנשיאות יו"ר לאותה ישיבה.

החלטות הנשיאות תתקבלנה ברוב קולות של החברים הנוכחים, ובמקרה שהקולות יהיו שקולים תהיה ליו"ר דעה 

מכרעת.

 

החלטה בכתב חתומה ע"י כל חברי הנשיאות תהיה ברת תוקף כאילו נתקבלה בישיבת נשיאות.

 

ועדות וצוותי עבודה – יקבעו ע"י הנשיאות ובהתאם לצרכיה השוטפים.

 

מנכ"ל

ליד הנשיאות יכהן מנכ"ל כעובד שכיר של האיגוד.

המנכ"ל יוצע ע"י יו"ר הנשיאות ומינויו יאושר ע"י הנשיאות.

 

הנשיאות תהיה רשאית לפטר את המנכ"ל ובהחלטה שתתקבל ברב של 8 מתוך 11 חברי הנשיאות.

המנכ"ל ינהל את עניניו השוטפים של האיגוד בהתאם להוראות הנשיאות.

 

ועדת ביקורת:

האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לענין זה בידי הרשם

להלן – הגוף המבקר).

ועדת הבקורת או הגוף המבקר יבדקו את עניניו הכספיים והמשקיים של האיגוד, ואת פנקסי החשבונות שלו, ויביאו לפני

האסיפה הכללית את המלצותיהם לענין אישור הדין וחשבון הכספי.  

ועדת הבקורת או הגוף המבקר יבחרו באסיפה הכללית הרגילה.

לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר נשיאות וכחבר ועדת הבקורת או הגוף המבקר.

 

חברות באיגוד:

 • באיגוד יהיו חברים מן המנין וחברים נספחים.
 • כל החברים באיגוד מיום 1 דצמבר 84 לפי הרשימה שבנספח א' הם חברים מן המנין.
  חברים נוספים יתקבלו לאיגוד בהתאם להוראות תקנות אלו ויחשבו כחברים בו מעת הירשמם בפנקס החברים ולאחר שקיימו את דרישות תקנות אלו.כחברים מן המנין יוכלו להתקבל גופים משפטיים הרשומים בישראל לפחות שנה אחת וממלאים אחר כל הקריטריונים 
  הבאים:

 • פיתוח ויצור מוצרים – עוסקים בעיקר בפיתוח ויצור מוצרי אלקטרוניקה ומידע המבוססים על טכנולוגיות האלקטרוניקה ומדעי המחשב.
 • היקף מכירות – מכרו מוצרים שלהם בלפחות 2 מליון דולר לשנה על – פי המאזן בשנה האחרונה לפני שהגישו
 • הבקשה להכנס לאיגוד.
  ערך מוסף של מוצריהם בממוצע כללי שאינו קטן מ- 45% מהערך הכולל של המוצרים שיצרו בשנה האחרונה לפני
  שהגישו את הבקשה לכניסה לאיגוד.
 • כחברים נספחים יוכלו להיות גופים משפטיים הרשומים בישראל לפחות שנה אחת אשר ממלאים את הקריטריונים (1) ו- (3) בפסקה ד' ובהיקף פעילות מו"פ/ הנדסה/יצור לשנה הגיעו רק ל- 1 מיליון דולר, וזאת בתנאי שהוא מעסיק לפחות
 • 5 מהנדסים / מדענים ויש לו הסיכוי להשלים את החסר תוך שנתיים.
 • השלים חבר נספח את הקריטריונים כאמור: יודיע על כך למנכ"ל אשר יביא את קבלתו לאישור בפני הנשיאות או ועדה שתמונה מטעמה. עם האישור ייהפך לחבר מן המנין.
 • כל גוף הממלא אחר הקריטריונים המפורטים בפסקאות ד' או ה' לסעיף זה אשר ירצה להצטרף לאיגוד כחבר מן המניין או כחבר נספח, בהתאם לנסיבות המקרה יגיש בקשה למנכ"ל.   
 • המנכ"ל לאחר איסוף כל המידע הנדרש, יביא הבקשה בפני הנשיאות או ועדה שמונתה מטעמה, וזאת תהיה רשאית לקבל או לדחות כל מועמד לפי שיקול דעתה הבלעדי וברב קולות רגיל.

אין חובה לתת נימוקים לדחיית הבקשה.

 

פעילות החברים שהנם גופים משפטיים, תעשינה באמצעות מנכ"לי החברות או נציג שיתמנה מטעמם בכתב.

 

חובות החברים:

חבר ימלא אחר תקנות האיגוד, החלטת האסיפות הכלליות, הנשיאות, הועדות שתתמנינה והוראותיהם.

חבר מן המניין ישלם דמי חברות שנתיים כפי שיקבע מידי שנה בשנה ע"י הנשיאות בהתאם לתקציב שיאושר ע"י

האסיפה הכללית.

חבר נספח ישלם דמי חברות שנתיים – מחצית מן הסכום שמשלם חבר מן המניין ברמה הנמוכה ביותר.

מעבר לדמי החבר השנתיים יתכן ויהיה צורך לגייס כספים לפעילויות מיוחדות שלא ניתן היה לחזותן מראש, וחלוקת

העומס על החברים תקבע ע"י הנשיאות.

חבר יהיה פעיל באיגוד ובועדותיו ככל שיתבקש בהתאם להוראות תקנות אלו.

 

זכויות החברים:

חבר יהיה זכאי להנות מהשרותים שהאיגוד יגיש לחבריו ומהזכויות שיעניק להם.
חבר יהיה זכאי להיות מוזמן ולהשתתף באסיפות הכלליות של האיגוד ולקחת חלק בכל פעילות האיגוד, וחבר מן המנין  

יהיה זכאי לבחור ולהבחר לנשיאות ולועדות.

 

הפסקת חברות:

החברות של חבר באיגוד תיפסק:
בצאתו את האיגוד ע"י מתן הודעה בכתב לנשיאות.

אם הנשיאות תקבע ברב רגיל כי לא שילם במועדם את דמי החברות השנתיים או כספים אחרים שנדרש לשלם לפי

התקנון.

אם הנשיאות תקבע ברב של 5 מתוך 7 חברי הנשיאות כי אותו חבר פעל בניגוד למטרות האיגוד או באופן העלול

להזיק לאיגוד או לפעולותיו או לא מילא את חובותיו כחבר.

אם הנשיאות תקבע ברב של 5 מתוך 7 חברי הנשיאות כי אותו חבר חדל למלא אחר איזה מהקריטריונים המפורטים

בסעיף 7 ד' לתקנות, או תקבע ברוב רגיל שחבר נספח לא השלים קריטריונים אלה תוך התקופה שנקבעה.

אם אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תחליט ברב של 75% ממספר המשתתפים , כי יש להוציא את אותו החבר.

לפני הצבעת החלטה כאמור בסעיפים קטנים (ב) , (ג), (ד) , (ה), תנתן לחבר הזדמנות להשמיע את טענותיו.

החלטת הנשיאות או האסיפה הכללית הנ"ל אינן חייבות להיות מנומקות ואין אחריהן ולא כלום.

 

זכויות חתימה:

זכויות החתימה בשם האיגוד תקבענה מידי פעם ע"י הנשיאות.

אישור בכתב בחתימת יו"ר הנשיאות ובצירוף חותמת האיגוד בקשר לזכויות חתימה המפורטות בפסקה א' של סעיף זה יחייב את האיגוד.

 

שינוי התקנות:

 תקנות אלו , תהיינה ניתנות לשינוי ע"י החלטה של אסיפה כללית שכונסה למטרה זו שתחליט על כך ברוב של 75%

 ממספר המשתתפים.

 הודעה על שינוי התקנון תועבר לרשם העמותות.

 עם פירוק האיגוד ימסרו כל נכסיו, לאחר תשלום כל חובות האיגוד והתחייבותיו למכון הטכנולוגי לישראל בחיפה.

 

עבור לתוכן העמוד